cdenvhoogstraten.be Uncategorized Gemeenteontwikkeling Hoogstraten: Bouwen aan een bloeiende gemeenschap

Gemeenteontwikkeling Hoogstraten: Bouwen aan een bloeiende gemeenschap

Gemeenteontwikkeling Hoogstraten: Bouwen aan een bloeiende gemeenschap

Hoogstraten, een prachtige gemeente gelegen in het hart van de Kempen, is constant in ontwikkeling. Gemeenteontwikkeling speelt een cruciale rol bij het vormgeven van de toekomst van onze gemeenschap. Het is een continu proces waarbij we streven naar een leefbare en bloeiende omgeving voor al onze inwoners.

Een belangrijk aspect van gemeenteontwikkeling is het creëren van kansen en mogelijkheden voor iedereen. Hoogstraten streeft ernaar om een inclusieve samenleving te zijn, waarin iedereen gelijke kansen krijgt om zijn of haar talenten te ontplooien. Dit betekent investeren in onderwijs, cultuur en sportfaciliteiten die toegankelijk zijn voor alle inwoners, ongeacht hun achtergrond of sociale status.

Daarnaast is duurzaamheid een kernwaarde bij de gemeenteontwikkeling in Hoogstraten. We willen zorg dragen voor onze natuurlijke omgeving en streven naar een groene en milieuvriendelijke gemeente. Het bevorderen van duurzame mobiliteit, het stimuleren van energiebesparing en het aanleggen van groene zones zijn slechts enkele voorbeelden van hoe we werken aan een betere toekomst voor onze gemeenschap.

Ook economische ontwikkeling staat hoog op de agenda bij de gemeenteontwikkeling in Hoogstraten. We willen een gunstig ondernemersklimaat creëren dat nieuwe bedrijven aantrekt en bestaande ondernemingen ondersteunt. Dit zorgt niet alleen voor werkgelegenheid, maar ook voor een bruisende lokale economie waarin iedereen kan floreren.

Om gemeenteontwikkeling succesvol te laten verlopen, is participatie van de inwoners van essentieel belang. Hoogstraten hecht veel waarde aan inspraak en betrokkenheid van haar burgers. Er worden regelmatig informatiesessies, inspraakmomenten en participatietrajecten georganiseerd om de stemmen van onze inwoners te horen en samen te werken aan een gemeenschap die voldoet aan hun behoeften en wensen.

Gemeenteontwikkeling is een continu proces dat nooit stilstaat. Hoogstraten blijft zich inzetten om de leefbaarheid, duurzaamheid, economie en sociale cohesie in onze gemeente voortdurend te verbeteren. Samen met alle inwoners bouwen we aan een Hoogstraten waar het goed wonen, werken en leven is.

 

9 Veelgestelde Vragen over Gemeenteontwikkeling in Hoogstraten

 1. Wat zijn de plannen van de gemeente Hoogstraten voor gemeenteontwikkeling?
 2. Welke nieuwe projecten zijn er gepland voor gemeenteontwikkeling in Hoogstraten?
 3. Hoe wordt er bijgedragen aan duurzame ontwikkeling in Hoogstraten?
 4. Hoe kan ik meer informatie krijgen over gemeenteontwikkelingsprojecten in Hoogstraten?
 5. Wat is het beleid van de gemeente Hoogstraten als het gaat om milieubescherming en energiebesparing bij gemeentelijke projecten?
 6. Welk effect hebben de nieuwe projecten op lokale economische activiteit en werkgelegenheid in Hoogstraten?
 7. Hoe verloopt de samenwerking tussen lokale overheden, burgers en bedrijven bij gemeentelijke ontwikkelingsprojecten in Hoogstraten?
 8. Wat is het beleid van de stad met betrekking tot cultuurbehoud en -promotie tijdens gemeentelijk ontwikkelingswerk?
 9. Welk soort financiering wordt gebruikt voor verschillende projecten voor stedelijke ontwikkeling in Hoogstraten?

Wat zijn de plannen van de gemeente Hoogstraten voor gemeenteontwikkeling?

De gemeente Hoogstraten heeft verschillende plannen en projecten op het gebied van gemeenteontwikkeling. Hieronder volgen enkele belangrijke initiatieven:

 1. Ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling: De gemeente Hoogstraten heeft een visie opgesteld voor de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Dit omvat onder andere het bevorderen van hoogwaardige architectuur, het behouden en versterken van historische gebouwen en het creëren van aantrekkelijke publieke ruimtes.
 2. Duurzaamheid: Hoogstraten zet zich in voor duurzame ontwikkeling op verschillende vlakken, zoals energie, mobiliteit en afvalbeheer. Er worden initiatieven genomen om energiebesparing te stimuleren, hernieuwbare energiebronnen te benutten en de CO2-uitstoot te verminderen. Daarnaast wordt er gewerkt aan het verbeteren van fietsinfrastructuur en het promoten van milieuvriendelijk vervoer.
 3. Economische ontwikkeling: Hoogstraten wil een bloeiende lokale economie bevorderen door ondernemerschap te stimuleren en bedrijven te ondersteunen. Er worden initiatieven genomen om nieuwe bedrijven aan te trekken, werkgelegenheid te creëren en de lokale handel te versterken.
 4. Sociale cohesie: Het versterken van de sociale cohesie binnen de gemeente is een belangrijk speerpunt. Dit wordt gerealiseerd door het organiseren van diverse activiteiten en evenementen die de betrokkenheid van inwoners vergroten. Daarnaast wordt er ingezet op het bevorderen van inclusie en het ondersteunen van kwetsbare groepen in de samenleving.
 5. Infrastructuur: Hoogstraten investeert in de verbetering en uitbreiding van infrastructuurvoorzieningen, zoals wegen, fietspaden, openbaar vervoer en openbare gebouwen. Hierdoor wordt de bereikbaarheid en leefbaarheid van de gemeente verbeterd.

Het gemeentebestuur van Hoogstraten werkt samen met verschillende stakeholders, waaronder inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties, om deze plannen te realiseren. Door middel van participatie en inspraakmomenten worden ideeën en suggesties verzameld om de gemeenteontwikkeling zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften en wensen van de lokale gemeenschap.

Welke nieuwe projecten zijn er gepland voor gemeenteontwikkeling in Hoogstraten?

Hoogstraten heeft ambitieuze plannen voor gemeenteontwikkeling en er zijn verschillende nieuwe projecten gepland om de gemeente verder te ontwikkelen en te verbeteren. Hier zijn enkele voorbeelden van deze projecten:

 1. Stadsvernieuwing: Hoogstraten wil investeren in de vernieuwing en herinrichting van het stadscentrum. Er zijn plannen om de openbare ruimte aantrekkelijker te maken, met meer groene zones, fiets- en wandelpaden, en gezellige pleinen waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten.
 2. Duurzaamheid: De gemeente heeft als doel om duurzaamheid te bevorderen in alle aspecten van het dagelijks leven. Er worden initiatieven genomen om energiebesparing te stimuleren, zoals het bevorderen van isolatieprojecten en het installeren van zonnepanelen op openbare gebouwen. Ook wordt er gewerkt aan het verduurzamen van mobiliteit, bijvoorbeeld door de aanleg van fietspaden en het stimuleren van elektrisch vervoer.
 3. Woonprojecten: Hoogstraten wil zorgen voor voldoende kwalitatieve huisvesting voor haar inwoners. Daarom worden er nieuwe woonprojecten gepland, zowel binnenstedelijk als in de randgebieden. Deze projecten streven naar een mix van verschillende types woningen die aansluiten bij de behoeften van diverse doelgroepen.
 4. Recreatieve infrastructuur: Om de leefbaarheid in Hoogstraten te vergroten, wordt er geïnvesteerd in recreatieve infrastructuur. Er zijn plannen voor de aanleg van nieuwe parken, speeltuinen en sportfaciliteiten. Deze projecten zullen ervoor zorgen dat inwoners volop kunnen genieten van groene ruimtes en voldoende mogelijkheden hebben om te ontspannen en te sporten.
 5. Ondernemerschap: Hoogstraten wil een bloeiende lokale economie stimuleren door het ondersteunen van ondernemerschap. Er worden initiatieven genomen om bedrijventerreinen te ontwikkelen en te moderniseren, zodat er ruimte is voor nieuwe bedrijven en bestaande ondernemingen kunnen groeien.

Het is belangrijk op te merken dat deze projecten voortkomen uit de visie en behoeften van de gemeenschap, waarbij participatie en inspraak centraal staan. Hoogstraten blijft luisteren naar haar inwoners om ervoor te zorgen dat de geplande projecten aansluiten bij hun wensen en bijdragen aan een betere toekomst voor de gemeente.

Hoe wordt er bijgedragen aan duurzame ontwikkeling in Hoogstraten?

In Hoogstraten wordt er actief bijgedragen aan duurzame ontwikkeling door middel van verschillende initiatieven en beleidsmaatregelen. Hier zijn enkele voorbeelden:

 1. Duurzame mobiliteit: De gemeente stimuleert het gebruik van duurzame vervoersmiddelen, zoals fietsen en openbaar vervoer. Er worden fietspaden aangelegd en het netwerk van wandel- en fietsroutes wordt uitgebreid. Daarnaast worden er laadpalen voor elektrische voertuigen geïnstalleerd om de overgang naar elektrisch rijden te bevorderen.
 2. Energiebesparing: Hoogstraten zet in op energiebesparing in openbare gebouwen, zoals scholen en gemeentelijke infrastructuur. Er worden energie-audits uitgevoerd om inefficiënties te identificeren en te verbeteren. Daarnaast worden er subsidies verstrekt aan inwoners die investeren in energiezuinige maatregelen, zoals isolatie of zonnepanelen.
 3. Groene infrastructuur: Het behoud en de ontwikkeling van groene zones is een belangrijk aspect van duurzame ontwikkeling in Hoogstraten. Er worden nieuwe parken aangelegd en bestaande groene ruimtes worden onderhouden en uitgebreid. Dit draagt bij aan een betere leefomgeving, biodiversiteit en klimaatadaptatie.
 4. Afvalbeheer: Hoogstraten streeft naar een efficiënt afvalbeheer met een focus op afvalpreventie, recyclage en afvalvermindering. Er worden initiatieven genomen om bewustwording te creëren bij inwoners over het belang van afvalscheiding en het verminderen van plastic gebruik.
 5. Duurzame landbouw: Als landbouwgemeente zet Hoogstraten in op duurzame landbouwpraktijken. Er wordt samengewerkt met lokale landbouwers om te streven naar een verminderd gebruik van pesticiden en een efficiënt waterbeheer. Daarnaast wordt de korte keten gestimuleerd, waarbij lokale producten rechtstreeks bij de producent worden gekocht.

De gemeente Hoogstraten werkt ook samen met andere partners, zoals provinciale en regionale instanties, om duurzame ontwikkeling te bevorderen. Door deze gezamenlijke inspanningen kunnen we bouwen aan een duurzame toekomst voor onze gemeente en bijdragen aan een beter milieu voor de komende generaties.

Hoe kan ik meer informatie krijgen over gemeenteontwikkelingsprojecten in Hoogstraten?

Als u meer informatie wilt over gemeenteontwikkelingsprojecten in Hoogstraten, zijn er verschillende manieren waarop u dit kunt verkrijgen:

 1. Gemeentelijke website: Bezoek de officiële website van de gemeente Hoogstraten. Hier vindt u vaak gedetailleerde informatie over lopende en toekomstige gemeenteontwikkelingsprojecten. Kijk naar de secties zoals ‘Nieuws’, ‘Projecten’ of ‘Stadsvernieuwing’ voor relevante informatie.
 2. Gemeentelijk loket: Neem contact op met het gemeentelijk loket of de dienst stedenbouw/ruimtelijke ordening van Hoogstraten. Zij kunnen u voorzien van specifieke details over lopende projecten, plannen en vergunningen.
 3. Informatiebijeenkomsten: Houd de aankondigingen in de gaten voor informatiebijeenkomsten of participatiemomenten die worden georganiseerd door de gemeente Hoogstraten. Deze bijeenkomsten bieden vaak een kans om directe informatie uit eerste hand te krijgen en vragen te stellen aan betrokken ambtenaren.
 4. Sociale media: Volg de sociale mediakanalen van de gemeente Hoogstraten, zoals Facebook, Twitter of Instagram. Hier worden regelmatig updates geplaatst over gemeenteontwikkelingsprojecten en kunt u mogelijk ook vragen stellen via deze kanalen.
 5. Lokale nieuwsbronnen: Raadpleeg lokale nieuwswebsites, kranten of radiostations die verslag doen van ontwikkelingen in Hoogstraten. Deze bronnen kunnen nuttige informatie bieden over gemeenteontwikkelingsprojecten en eventuele recente aankondigingen.

Door gebruik te maken van deze verschillende informatiebronnen, kunt u een goed beeld krijgen van de gemeenteontwikkelingsprojecten in Hoogstraten en op de hoogte blijven van de voortgang en plannen.

Wat is het beleid van de gemeente Hoogstraten als het gaat om milieubescherming en energiebesparing bij gemeentelijke projecten?

De gemeente Hoogstraten heeft een duidelijk beleid als het gaat om milieubescherming en energiebesparing bij gemeentelijke projecten. Duurzaamheid staat hoog op de agenda en er worden verschillende maatregelen genomen om een groene en milieuvriendelijke gemeente te creëren.

Bij gemeentelijke projecten wordt gestreefd naar energie-efficiëntie en het gebruik van duurzame materialen. Bij nieuwbouw- en renovatieprojecten wordt er rekening gehouden met energiebesparende maatregelen, zoals goede isolatie, efficiënte verwarmingssystemen en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Hierbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden van zonnepanelen, warmtepompen en andere duurzame technologieën.

Daarnaast wordt er in Hoogstraten ook ingezet op het verminderen van de CO2-uitstoot. Dit gebeurt onder andere door het stimuleren van duurzame mobiliteit, zoals fietsgebruik en openbaar vervoer. Er worden fietspaden aangelegd en er wordt geïnvesteerd in een goed netwerk van openbaar vervoer om zo het autogebruik te verminderen.

De gemeente Hoogstraten werkt ook actief aan het behoud en de ontwikkeling van groene zones binnen de gemeente. Er worden nieuwe groengebieden aangelegd en bestaande natuurgebieden worden beschermd. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan biodiversiteit door onder andere de aanplanting van bloemenweides en het plaatsen van bijenhotels.

Om de bewustwording rondom milieubescherming en energiebesparing te vergroten, organiseert de gemeente Hoogstraten regelmatig informatiecampagnes en sensibiliseringsactiviteiten. Hierbij worden inwoners gestimuleerd om zelf ook stappen te zetten richting een duurzame levensstijl.

Het beleid van de gemeente Hoogstraten op het gebied van milieubescherming en energiebesparing bij gemeentelijke projecten is erop gericht om een voorbeeld te zijn voor de inwoners en bedrijven binnen de gemeente. Door zelf het goede voorbeeld te geven, hoopt de gemeente anderen te inspireren om ook actief bij te dragen aan een groene en duurzame toekomst.

Welk effect hebben de nieuwe projecten op lokale economische activiteit en werkgelegenheid in Hoogstraten?

De nieuwe projecten in Hoogstraten hebben een positief effect op de lokale economische activiteit en werkgelegenheid. Door te investeren in nieuwe infrastructuur, bedrijventerreinen en voorzieningen worden er kansen gecreëerd voor zowel bestaande als nieuwe ondernemingen.

Allereerst zorgen de nieuwe projecten voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat in Hoogstraten. Dit trekt nieuwe bedrijven aan die zich willen vestigen in onze gemeente. Deze bedrijven brengen niet alleen investeringen met zich mee, maar creëren ook nieuwe werkgelegenheid. Dit betekent dat er meer banen beschikbaar komen voor de inwoners van Hoogstraten, wat een positieve impact heeft op de lokale economie.

Daarnaast stimuleren de nieuwe projecten ook de groei van bestaande ondernemingen. Bijvoorbeeld, door het verbeteren van de infrastructuur en het creëren van moderne bedrijventerreinen, krijgen lokale bedrijven de mogelijkheid om uit te breiden en hun activiteiten te optimaliseren. Dit versterkt niet alleen hun concurrentiepositie, maar draagt ook bij aan het behoud en de groei van werkgelegenheid binnen onze gemeente.

Bovendien hebben de nieuwe projecten indirecte effecten op de lokale economische activiteit. Denk bijvoorbeeld aan het ontstaan van toeleveringsketens en dienstverlenende sectoren die ontstaan om tegemoet te komen aan de behoeften van deze nieuwe projecten. Lokale leveranciers, bouwbedrijven, transporteurs en andere dienstverleners profiteren van de extra vraag die gegenereerd wordt door deze nieuwe ontwikkelingen.

Kortom, de nieuwe projecten in Hoogstraten hebben een positief effect op zowel de lokale economische activiteit als de werkgelegenheid. Ze creëren nieuwe kansen voor ondernemers, stimuleren de groei van bestaande bedrijven en dragen bij aan een bloeiende lokale economie. Dit draagt bij aan het welzijn en de welvaart van onze gemeenschap.

Hoe verloopt de samenwerking tussen lokale overheden, burgers en bedrijven bij gemeentelijke ontwikkelingsprojecten in Hoogstraten?

In Hoogstraten wordt er veel belang gehecht aan de samenwerking tussen lokale overheden, burgers en bedrijven bij gemeentelijke ontwikkelingsprojecten. Het streven is om gezamenlijk te werken aan een bloeiende gemeente die voldoet aan de behoeften en wensen van alle betrokken partijen. Hieronder volgt een beschrijving van hoe deze samenwerking verloopt:

 1. Participatie en inspraak: Hoogstraten stimuleert actieve participatie en inspraak van burgers bij gemeentelijke ontwikkelingsprojecten. Er worden regelmatig informatiesessies, inspraakmomenten en participatietrajecten georganiseerd waarin inwoners de mogelijkheid krijgen om hun ideeën, zorgen en suggesties te delen. Dit geeft hen een stem in het besluitvormingsproces en zorgt ervoor dat hun perspectieven worden meegenomen bij het plannen en uitvoeren van projecten.
 2. Samenwerking met bedrijven: De gemeente Hoogstraten erkent het belang van een goede samenwerking met bedrijven bij gemeentelijke ontwikkelingsprojecten. Er worden nauwe banden onderhouden met lokale ondernemersverenigingen en individuele bedrijven om hun expertise, ervaring en middelen te benutten. Door middel van overleg, samenwerkingsverbanden en publiek-private partnerschappen kunnen bedrijven actief bijdragen aan de realisatie van projecten die zowel economische als maatschappelijke voordelen opleveren.
 3. Coördinatie tussen lokale overheden: Binnen de gemeente Hoogstraten is er een goede coördinatie tussen verschillende lokale overheden, zoals het stadsbestuur, de gemeenteraad en de verschillende diensten. Er wordt gestreefd naar een integrale aanpak waarbij alle betrokken partijen samenwerken om gemeentelijke ontwikkelingsprojecten te realiseren. Door middel van regelmatig overleg, afstemming en samenwerking op verschillende niveaus worden de belangen van alle partijen behartigd.
 4. Transparante communicatie: Een open en transparante communicatie is essentieel in de samenwerking tussen lokale overheden, burgers en bedrijven. Hoogstraten zorgt voor duidelijke en begrijpelijke communicatie over ontwikkelingsprojecten, zodat alle betrokken partijen goed geïnformeerd zijn. Er worden diverse communicatiekanalen ingezet, zoals websites, nieuwsbrieven en sociale media, om informatie te delen en feedback te ontvangen.

Door deze samenwerkingsaanpak kunnen gemeentelijke ontwikkelingsprojecten in Hoogstraten rekenen op een breed draagvlak en een gezamenlijke inzet van alle betrokken partijen. Dit leidt tot projecten die aansluiten bij de behoeften van de gemeenschap, duurzaam zijn en bijdragen aan een bloeiende toekomst voor Hoogstraten.

Wat is het beleid van de stad met betrekking tot cultuurbehoud en -promotie tijdens gemeentelijk ontwikkelingswerk?

De stad Hoogstraten hecht veel belang aan cultuurbehoud en -promotie als onderdeel van het gemeentelijk ontwikkelingswerk. Het beleid is gericht op het behouden en versterken van de culturele identiteit van de gemeente, het stimuleren van artistieke expressie en het bevorderen van culturele participatie.

Om cultuurbehoud te waarborgen, ondersteunt de stad Hoogstraten actief erfgoedorganisaties, zoals heemkundige kringen en lokale musea. Deze organisaties spelen een cruciale rol bij het documenteren, bewaren en tentoonstellen van ons historisch erfgoed. De stad werkt nauw samen met deze partners om ervoor te zorgen dat ons cultureel erfgoed behouden blijft voor toekomstige generaties.

Daarnaast investeert de stad in cultuurpromotie om artistieke expressie te stimuleren en toegankelijk te maken voor alle inwoners. Er worden regelmatig culturele evenementen georganiseerd, zoals tentoonstellingen, optredens, theater- en dansvoorstellingen. Deze evenementen bieden een platform voor lokale kunstenaars en dragen bij aan een levendige culturele scene in Hoogstraten.

Bovendien ondersteunt de stad ook diverse culturele verenigingen en initiatieven die bijdragen aan de culturele diversiteit binnen de gemeente. Subsidies worden verstrekt aan organisaties die zich bezighouden met kunst, muziek, dans, literatuur en andere vormen van culturele expressie. Hierdoor worden creatieve talenten gestimuleerd en krijgen zij de mogelijkheid om zich te ontwikkelen en te presenteren aan een breed publiek.

Om culturele participatie te bevorderen, zet de stad Hoogstraten in op laagdrempelige toegang tot cultuur voor alle inwoners. Er worden initiatieven genomen om cultuur toegankelijk te maken voor diverse doelgroepen, zoals jongeren, senioren en mensen met een beperking. Daarnaast wordt er samengewerkt met scholen om cultuureducatie te integreren in het onderwijsprogramma.

Het beleid van de stad Hoogstraten met betrekking tot cultuurbehoud en -promotie tijdens gemeentelijk ontwikkelingswerk is erop gericht om een bloeiend cultureel leven te bevorderen, de culturele identiteit van de gemeente te versterken en culturele participatie voor alle inwoners mogelijk te maken. Door actieve ondersteuning van erfgoedorganisaties, het stimuleren van artistieke expressie en het faciliteren van toegang tot cultuur draagt de stad bij aan een levendige en diverse culturele gemeenschap.

Welk soort financiering wordt gebruikt voor verschillende projecten voor stedelijke ontwikkeling in Hoogstraten?

Voor verschillende projecten voor stedelijke ontwikkeling in Hoogstraten wordt vaak gebruik gemaakt van diverse financieringsbronnen. Hieronder volgen enkele veelvoorkomende financieringsvormen die worden ingezet:

 1. Gemeentelijke begroting: De gemeente Hoogstraten reserveert budgetten in haar eigen begroting om te investeren in stedelijke ontwikkelingsprojecten. Deze middelen kunnen afkomstig zijn van belastinginkomsten, heffingen en andere lokale bronnen.
 2. Subsidies: Hoogstraten maakt regelmatig gebruik van subsidies die beschikbaar zijn gesteld door hogere overheden, zoals de Vlaamse overheid of de Europese Unie. Deze subsidies worden specifiek toegewezen aan projecten op het gebied van stedelijke ontwikkeling en kunnen helpen bij het financieren van infrastructuur, duurzaamheidsinitiatieven, economische stimuleringsmaatregelen en meer.
 3. Samenwerkingsverbanden: Hoogstraten kan samenwerken met andere overheidsinstanties, private ondernemingen of non-profitorganisaties om financiering te verkrijgen voor stedelijke ontwikkelingsprojecten. Deze samenwerkingsverbanden kunnen resulteren in gezamenlijke investeringen, gedeelde kosten of externe financiering door middel van publiek-private partnerschappen (PPP) of andere vormen van samenwerking.
 4. Europese fondsen: Als lidstaat van de Europese Unie kan Hoogstraten ook gebruik maken van verschillende Europese fondsen die gericht zijn op stedelijke ontwikkeling. Voorbeelden hiervan zijn het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Cohesiefonds, die financiële steun bieden voor projecten die de economische groei, duurzaamheid en sociale cohesie bevorderen.

Het exacte financieringsmechanisme kan variëren afhankelijk van het specifieke project en de beschikbaarheid van financiële middelen. Hoogstraten streeft er echter naar om een mix van financieringsbronnen te gebruiken om de stedelijke ontwikkelingsprojecten te realiseren en zo de leefbaarheid en welvaart in de gemeente te verbeteren.

Leave a Reply

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.

Related Post