Aangenaam Hoogstraten

Wonen doen we graag in een propere omgeving met groen, rust- en speelzones. Het buurtcharter nodigt buren uit om samen de woonomgeving nog fraaier te maken.

Hoogstraten is een van de mooiste regio’s van het land waar iedereen graag wil leven, werken, ondernemen en ontspannen. Wonen in eigen regio blijft belangrijk.  Inbreiding en verdichting in de buitengebieden gaan hand in hand met het vrijwaren van de open ruimte. De creatie van nieuwe woonvormen wordt een uitdaging voor de toekomst. Door zuinig ruimtegebruik behouden en versterken we de natuur en open ruimte die toegankelijk is waar dit kan. We streven naar een propere omgeving en vragen ieders medewerking hiervoor.

Wij springen voor:

 • Aangenaam en duurzaam wonen in Hoogstraten. Bij de ontwikkeling van nieuwe woongebieden zijn er voldoende en kwaliteitsvolle open ruimtes om te rusten, te spelen en te genieten. Fietsers en voetgangers kunnen zich veilig verplaatsen in autoluwe woonwijken. Woongebieden verbinden we met elkaar door een netwerk van groenzones en trage verbindingen. Storende elementen zoals auto’s en afvalcontainers worden efficiënt ondergronds
 • Zwerfvuil en sluikstorten dient hard aangepakt te worden. We gaan voor een proper en net Hoogstraten. Daarom installeren we het HOPRO-team (Hoogstraten Proper Team) dat alle straten, pleinen,… permanent vrij van afval en zwerfvuil houdt. Ter ondersteuning van dit HoPro-team zetten we gericht mobiele camera’s in om de pakkans van sluikstorters te verhogen. Natuurlijk is ‘beter voorkomen als genezen’ ook hier van toepassing. Het zwerfvuilbeleid is dan ook een totaalaanpak die start bij het krachtdadig sensibiliseren van onze inwoners, alsook specifieke doelgroepen en het voorzien van aangepaste infrastructuur bv. ondergrondse glascontainers.
 • De dienst voor het groenonderhoud van de stad versterken leidt tot een aangename, propere en groene centra en buurten. Bij het inrichten van het openbaar domein voorzien we kwaliteitsvolle en functionele groenzones met liefst inheems en bijvriendelijk plantgoed.
 • Buren engageren zich in een buurtcharter om samen en met ondersteuning van de stad, de eigen buurt in te richten en te onderhouden.
 • Hoogstraten is gekenmerkt door een mooi uniek wisselend landschap met akkers, weilanden, bossen, natuur en water. Elk landschap heeft zijn functie, de unieke mix zorgt voor een evenwichtige, gezonde omgeving waar wij, zomaar, elke dag van kunnen genieten. Wij investeren in op projecten om de kwaliteit en de actieve beleving van deze landschappen nog meer te versterken:
  • Eigenaars van bossen, natuur of open ruimte die hun terreinen toegankelijk willen maken voor wandelaars of ander recreatief medegebruik willen we ondersteunen. We willen immers dat onze inwoners kunnen genieten van het nabije groen.
  • In het kader van de ruilverkaveling overleggen we met alle partners hoe we enerzijds de grotere waterlopen meer natuurlijke ruimte kunnen geven en het recreatief medegebruik een kans geven en anderzijds de aangelanden voldoende rechtszekerheid
  • Bij de bouw van de nieuwe vistrap in de omgeving van de Laermolen voorzien we tegelijkertijd een educatieve, recreatieve rustplaats waar je kan genieten van de verbinding tussen water, molen en de agrarische omgeving.
 • In het kader van het lokaal klimaatbeleid zetten wij extra in op duurzame mobiliteit en energie

HELEMAAL HOOGSTRATEN

Energie van de stad, charme van het platteland